Ürünler & Hizmetler

Danışmanlık/Varlık Yönetimi ve Teknik Destek

İslam Kalkınma Bankası’na (İKB) üye ülkelerde, başta sağlık, eğitim, ulaştırma, enerji, telekomünikasyon ve sınai gelişim alanları olmak üzere, temel altyapının geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. 

Kolaylaştırıcı Bir Ortamda Faaliyetler ve Proje Geliştirme

İKB; üye ülkelerin yatırım ortamını iyileştirmek, altyapı yatırımlarına olanak sağlamak, sermaye piyasasının verimliliğini arttırmak, rekabetçiliği desteklemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için bu ülkelerin yürüttüğü çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra; kârlı ve sağlam kamu-özel ortaklığı (KÖO) projelerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla projeye özel danışmanlık hizmetleri vermekte, politika düzeyinde danışmanlık faaliyetleri yürütmekte ve İKB’ye üye ülkeler için Kamu-Özel Ortaklığı Forumu gibi ağ platformları vasıtasıyla bilgi paylaşımını teşvik etmektedir. Söz konusu forum; altyapı varlıklarının satın alınmasına alternatif olarak kamu-özel ortaklıklarının önemini vurgulamak amacıyla, her yıl farklı bir üye ülkede düzenlenmektedir.

Altyapı ve Özelleştirme Danışmanlığı

İKB Grubu’na üye ülkelerde özellikle ulaştırma, enerji, telekomünikasyon ve sınai gelişim alanlarında temel altyapının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Altyapı ve Özelleştirme Danışmanlığı Programı; bağımsız enerji projeleri, kamu hizmetleri, telekomünikasyon ve sanayi projeleri gibi küçük ve orta ölçekli altyapı projelerinin (özel sektör veya kamu-özel ortaklığı projelerinin) geliştirilmesi ve finanse edilmesi konusunda danışmanlık sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, İKB Grubu; kilit sektörlere özel sektör yatırımlarını çekmek için hem özelleştirme stratejileri hem de belirli özelleştirme işlemleri konusunda hükümetlere de danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.    

Sukuk ve Sermaye Piyasası Danışmanlığı

Sukuk ve Sermaye Piyasası Programı; üye ülkelerin İslami sermaye piyasalarını ve İslami getiri eğrilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bankacılık sektörünün sermaye yatırımı yapmak için ihtiyaç duyduğu likit enstrümanları sağlamak amacıyla, kısa ve uzun vadeli Sukuk ihracı konusunda üye devletlere tavsiyelerde bulunulmaktadır.  Böylece üye ülkelerde Sukuk ihracına katkıda bulunmak suretiyle üye ülkelerin borç sermayesi piyasaları geliştirilerek bu ülkeler için mevcut olan finansman seçenekleri çeşitlendirilmektedir. Program kapsamında, İslami ticaret araçlarının yapılandırılması ve dağıtılması için özel sektörle birlikte de çalışılmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Ortamını Desteklemeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Bu program kapsamında, İKB Grubu; üye ülkelerde ticarete elverişli ortamların geliştirilmesini desteklemektedir. Firmaların rekabet gücünü arttırmayı ve değer zincirlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Üretim sektörlerinde sanayileşmeyi teşvik etmektedir.

Hizmet Çeşitleri:

 1. Teknik Denetim
 2. Proje Yönetimi ve İzleme
 3. Kaynak Mobilizasyonu ve Finansal Yönetim

 

İslami Finansal Kurumlar için Danışmanlık Hizmetleri

İslami Finansal Kurumları Geliştirme Programı kapsamında finansal kuruluşlara şu konularda danışmanlık sağlanmaktadır: İslami bağımsız iştirakler/ ve İslami finans pencerelerinin oluşturulması, geleneksel finansal kurumların İslami kuruluşlara dönüştürülmesi, başta küçük ve orta büyüklükte işletmeler olmak üzere yerel pazarlara odaklanan yeni İslami bankalar/araçlar oluşturulması.

Hizmet Çeşitleri

 1. Dönüştürme Hizmetleri/Kuruluş Danışmanlığı: Geleneksel finansal kurumların İslami kuruluşlara dönüştürülmesi veya İslami bağımsız bir yan kuruluş/şube kurulması (bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve ipotek şirketleri de dâhil olmak üzere) hakkında danışmanlık hizmetleri verilir.
 2. Kaynak Toplama/Danışmanlık: İslami finans kurumlarının sermayelerini arttırmalarına, organizasyonlarını yeniden yapılandırmalarına ve diğer kurumlarla birleşme süreçlerine destek verilir.  Mevcut İslami kurumlara operasyonel süreçleri geliştirme, finansal kaynakları arttırma ve ürünleri çeşitlendirme konusunda da destek sağlanır.
 3. Düzenleme: İslami finansal kurumlara yönelik yeni düzenlemeler ve denetim sistemleri geliştirmeleri ve uygulamaları için hükümetlere tavsiyelerde bulunulur. Hükümetlere hâlihazırdaki İslami finansal sistemlerini geliştirme ve iyileştirme konusunda da destek sağlanır.
 4. Kapasite Geliştirme Hizmetleri: Bilgi eksikliklerinin tespit edilmesini, teorik eğitim ve gelişim programının sunulmasını, dünyadaki finans kurumları iştiraklerimizde uygulamalı eğitimler verilmesini, bilgi ve araçların aktarılmasını içerir.

Gelir Fonları ve Sermaye Piyasaları

Sermayenin borç ve sermaye piyasalarına yönlendirilmesi suretiyle, çeşitli üye ülkelerde özel sektörün gelişmesi ve büyümesi desteklenerek İslami finansmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

İKB Grubu; yatırımcılara üç ayda ve altı ayda bir getiri sağlayan fon araçlarını uygulamaya koymuştur. Güven fonu, yatırım fonu ve para piyasası fonu da bu fonlar arasında yer almaktadır.

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ’ler)

Öz sermaye benzeri finansmanın, iyi işletilen küçük ve orta ölçekli şirketlere yönlendirilmesi suretiyle, belirli bir üye ülkede ya da ülkelerde KOBİ sektörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bunlar, ülkeye veya bölgeye özgü ara finansman araçlarıdır.

Özel Sermaye Fonları

Bu araçlar; öz sermaye ve öz sermaye benzeri fonların büyüyen şirketlere yönlendirilmesi vasıtasıyla, üye ülkelerde kritik önem taşıyan, belirli bir ekonomik sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Sektöre özgü öz sermaye ve öz sermaye benzeri fonlar bu kapsamda yer almaktadır.

Sermaye Yatırımları

İKB Grubu; sermayesini arttırmak veya fonlara yatırım yapmak isteyen şirketlere öz sermaye yatırımı yaparak üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını desteklemektedir.

İKB Grubu; sermayesini arttırmak ya da fonlara yatırım yapmak isteyen şirketlere öz sermaye yatırımı yaparak üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Doğrudan öz sermaye yatırımı; büyük bir gelişme potansiyeline ve güçlü bir öz sermaye geçmişine sahip olduğu tespit edilen ve özel olarak seçilen Sıfırdan Yatırım (Greenfield) ve halihazırda işletmeyi üstlenen şirketlerin yatırımlarını kapsar. Altyapı fonları, özel sermaye fonları, finansal kiralama ve gelir getirici fonlar gibi çeşitli fon türleri; fonlar vasıtasıyla yapılan yatırımlar kapsamında yer alır.

İKB Grubu; şirket etkinliğini ve kurumsal yönetişimi desteklemek amacıyla şirket yönetim kurullarına aktif katılım yoluyla katma değer sağlamaktadır.

Aynı zamanda öz sermaye yatırımı yoluyla İslami bankaların ve finansal kurumların kurulmasını da desteklemektedir. İslam Kalkınma Bankası; dünya çapında 80'den fazla şirkete özsermaye yatırımı yapmıştır ve Türkiye'deki iki katılım bankası da dâhil olmak üzere 29 ülkede fonlara sahiptir.

Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi

İKB Grubu; İslami ilkelere uygun kredi, siyasi risk sigortası ve reasürans alanında öncüdür.

İslami kurallara uygun kredi, siyasi risk sigortası ve reasürans alanında öncü olan İKB Grubu; üye ülkelerinin ticari işlem hacmini arttırmayı ve bu ülkelere Doğrudan Yabancı Yatırımlarının yapılmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, İslami kurallara uygun kredi hizmetleri, ülke riski sigortası ve reasürans araçları sunmaktadır.

Sunulan ürün ve hizmetler şunlardır:

Ticaret Kredisi Sigortası

Kısa Vadeli Ticaret 

İKB Grubu; “murabaha”, “kiralama”, “istisna” veya diğer İslami finansman yöntemleriyle finansman sağlayan bankalar için, borçlunun veya kefilinin kredi riskini sigortalayabilir ve bankanın riskleri hafifletmesine, aktif büyüklüğünü arttırmasına ve varlık kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilir. 

İKB Grubu; akreditifleri teyit emek ve iş hacmini arttırmak isteyen bankalar ve finansal kuruluşlar için, akreditif açan bankanın kredi riskini paylaşabilir. Böylece bankalar ve finansal kurumlar; akreditife dayalı ticaret kapasitesini geliştirilebilir ve müşterilerinin ihracat hacmini arttırmalarına yardımcı olabilir.

İhraç ettiği ürünlerin bedeli akreditif kapsamında ödenen ve/veya ürünlerini açık hesap kapsamında ihraç eden ticari kurumlar için İKB Grubu; bu işletmeleri ödeme alamama riskinden ve siyasi risklerden koruyarak şirketlerin yurtdışındaki müşterilerine daha esnek ödeme seçenekleri sunmasına olanak sağlayabilmektedir. Aynı zamanda, ticari kurumların bankalardan İhracat Kredisi Finansmanı almalarına da destek olmaktadır.

Hizmetler:

 • Banka Ana Poliçesi (BMP) 
 • Evraka Dayalı Kredi Sigortası Poliçesi (DCIP)
 • Özel İşlem Poliçesi (STP)
 • Kapsamlı ve Kısa Vadeli Poliçe (CSTP)

Orta Vadeli Ticaret

İKB Grubu; yurtdışında sözleşmeler yapan müşterilerinin yeni müşteriler edinme, yeni pazarlara girme ve büyük ihalelere teklif verme konusunda özgüvenlerini arttırmaktadır. Siyasi ve ticari risklerden kaynaklanan belirli zararların en fazla %90'ına kadar olan bölümünü karşılayabilmektedir. Böylece müşterilerinin, yurtdışındaki müşterilerine daha esnek ödeme koşulları sunmasına olanak da sağlamaktadır.

Hizmetler:

 • Özel İşlem Poliçesi (Sözleşmenin Beklenmedik bir Durum ya da Olay Nedeniyle Sona Ermesi)

Yabancılar için Yatırım Sigortası

Yatırımcılara ve ev sahibi ülkelerde “ülke / siyasi risk” gibi ticari olmayan risklerle ilgili kaygıları olan potansiyel yatırımcılara sağlanan siyasi risk sigortası; potansiyel yatırımcıların bu riskleri azaltmasına ve sınır ötesi yatırımları desteklemelerine yardımcı olmaktadır. 

Hizmetler:

 • Öz sermaye Yatırımına Yönelik Dış Yatırım Sigortası Poliçesi (FIIP) 
 • Finansman İmkanına Yönelik Dış Yatırım Sigortası Poliçesi (FIIP) 
 • Ülkenin Mali Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Poliçesi

İhracat Kredisi Kuruluşları/Reasürans

İhracat kredisi kuruluşları (İKK-ECA), ihracat hacminin artmasını desteklemek için oluşturulan özel devlet kurumlarıdır. Bazı ülkelerde, bu kuruluşlar sigorta ve finansman desteği sağlamaktadır. İKB Grubu, üye ülkelerdeki veya başka yerlerdeki ihracat kredisi kuruluşlarına reasürans desteği sunmaktadır.

Hizmetler:

 • Kotpar (Kota Paylaşımı) Reassürans Anlaşması (QST)
 • Hasar Fazlası Reasüransı
 • Yurtiçi İşletmelerin Reasüransı
 • İhtiyari Reasürans Anlaşması (RFA)
 • Üye Ülkelerin İhracat Kredisi Kuruluşlarına Teknik Destek

İslami Araştırma ve Eğitim

İKB Grubu; dinamik ve geniş kapsamlı bir İslami Finansal Hizmetler Sektörünün (IFSI) geliştirilmesini ve sürdürülmesini teşvik etmek ve desteklemek için çalışan, dünyadaki öncü ve temel mükemmellik merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İKB Grubu; üye ülkelerin ve Müslüman toplulukların sosyo-ekonomik gelişimini destekleyen, dinamik ve geniş kapsamlı bir İslami Finansal Hizmetler Sektörünün (IFSI) geliştirilmesini ve sürdürülmesini teşvik etmek ve desteklemek için çalışan, dünyadaki öncü ve temel mükemmellik merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir

İslami araştırma ve eğitim alanında yer alan ürün ve hizmetlerden bazıları aşağıda belirtilmektedir:

Politika Diyaloğu

İKB Grubu; etkin para ve maliye politikaları benimsemelerine yardımcı olmak amacıyla üye ülkeleriyle politika diyaloğu yürütmekte ve diyalogları kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, İslami finansal hizmetler sektöründe yer alan yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte, sektörün temel paydaşlarıyla başarılı ortaklıklar ve ittifaklar kurmaları için üye ülkelere yardımcı olmaktadır.

Eğitim

İKB Grubu; İslami ekonomi, bankacılık ve finansman alanlarında bilgilerin üretilmesine ve yayılmasına liderlik eden bir kuruluştur. İslami bankacılık ve finans, özel sektörün gelişimi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve İslam makroekonomisi konularında konferanslar, seminerler, eğitimler ve çalıştaylar düzenlemektedir. İKB Grubu’nun alanında aranan uygulayıcıları ve akademisyenleri, her yıl çok sayıda eğitim programı yürütmektedir. Grubun eğitim faaliyetleri aşağıdaki çalışmaları da içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Diğer eğitim kurumları ve üniversitelerle birlikte eğitici eğitimi programları sunulması
 • Yüksek profilli seminerler için eğitim paketleri geliştirilmesi ve ülke düzeyindeki eğitim kurumları veya üye ülke personeli aracılığıyla programlar oluşturulması
 • Programları iyileştirmek amacıyla düzenlenen kurslar, seminerler ve çalıştaylar için ilerlemeye ilişkin değerlendirme raporlarının bir araya getirilmesi
 • İslam ekonomisi ve İslami finans konularında uzaktan eğitim kursları düzenlenmesi (temel ve orta seviyelerde)
 • Malezya'da, Insaniah Üniversitesi (IUC) ile işbirliği içinde, İslami finans ve bankacılık alanında yüksek lisans programları yürütülmesi.

Araştırma

İKB Grubu; İslami finans sisteminin ve İslam ekonomisinin gelişimini teşvik ederek önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşundan bu yana, aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir:

 • İKB Grubu; modern dünyada İslami ekonomi, bankacılık ve finans sisteminin uygulanması için modeller ve yöntemler geliştirmek amacıyla temel ve uygulamaya dönük araştırmalar yapar ve araştırmaları koordine eder.
 • İslami finansman alanında ekonomik davranışları ve karar alma sürecini inceleyen mikroekonomik çalışmalar yürütür.
 • İslami finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejilerin değerlendirilmesi hakkındaki kurumsal ve ekonomik araştırmalara liderlik eder.
 • İslami finansman ile geleneksel finansmanın farklı risk özelliklerini ve İslami finansman vasıtasıyla parasal ve finansal istikrarı teşvik eden politikaları incelemek üzere araştırmalar yürütür. 
 • Zekât ve Vakıf uygulamalarına dönük yönleri ve bunların İslami finansal hizmetler sektörünün gelişiminde oynadığı rolleri hakkında araştırmalar yürütür.
 • Üye ülkelerde ve üye olmayan ülkelerde araştırma yapmak için kurumları geliştirir.
 • Küresel düzeyde, İslam İşbirliği Teşkilatı düzeyinde ve ülkede akademik kurumlarla ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapar.
 • İslam felsefesi ve ilkeleri alanında araştırmalar yürütür.

Yayınlar

İKB Grubu; yirmi yıldan uzun bir süredir İslam ekonomisi, bankacılık ve finans konularında İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarla literatüre kayda değer bir katkıda bulunmaktadır ve bu alanlarda çok sayıda veritabanı geliştirmiştir. İslami finans sistemi, İslam ekonomisi, Şeriat ve vakıf alanlarında bilgi sahibi, dünyaca ünlü yazarları istihdam etmektedir.

Bilgi Paylaşımı

İslam Kalkınma Bankası Grubu; yirmi yıldan uzun bir süredir, sektörü geliştirmek amacıyla İslami finans kurumlarından veri toplamakta ve bu verileri bilgilere dönüştürmektedir. Araştırmacılar, yatırımcılar, kredi kuruluşları, akademik kurumlar, düzenleyici kurumlar, öğrenciler ve halk tarafından bilgileri yaymak için yürütülen çabalar da teşvik edilmektedir. İKB Grubu’nun bilgi yayma faaliyetleri aşağıdakileri de içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Tüm İslami finans kurumlarına ilişkin finansal bilgileri toplamak ve analiz etmek amacıyla İslami Bankalar Bilgi Sisteminin (IBIS) oluşturulması
 • Aşağıda belirtilen veritabanlarına benzer veritabanlarının geliştirilmesi:
  • Vakıf veritabanı
  • Zekât veritabanı
  • Tekafül (İslami sigorta) veritabanı
  • İslami finans, ekonomi ve İslam hukuku alanında “Kim Kimdir” veritabanı
  • Fetva veritabanı
 • Uzmanlar, danışmanlar, müteahhitler ve iş insanları ağı da dâhil olmak üzere üye ülkelerdeki uzman gruplar için organizasyon ve modernleşme programları

Teşvik programları

İKB Grubu; sponsorluk vasıtasıyla akademik kurumlara ve eğitim kurumlarına destek sağlamanın ve çeşitli etkinlikleri bu kurumlarla birlikte organize etmenin yanı sıra, burs ve araştırma bursu programları ve misafir öğretim üyesi programları gibi çeşitli programlar vasıtasıyla bilgi üretme ve yayma sürecini doğrudan teşvik etmeyi ve hızlandırmayı da amaçlamaktadır. Dünya genelinde İslami ekonomi ve bankacılık alanına yaptıkları önemli katkılardan dolayı, seçkin İslam bilim adamlarına her yıl ödül de vermektedir.

Proje Finansmanı ve Kurumsal Finansman

İKB Grubu; büyük bir çoğunluğun yararına olan, yerel ekonomileri destekleyebilecek ve sürdürebilecek faydalanıcılar yaratan projeleri ve işletmeleri desteklemektedir.

İKB Grubu; büyük bir çoğunluğun yararına olan, yerel ekonomileri destekleyebilecek ve sürdürebilecek faydalanıcılar yaratan projeleri ve işletmeleri desteklemektedir. Bu yaklaşımlar, grup önceliklerinin temelini oluşturmaktadır.

Kamu Sektörü

Grup; üye ülkelerin kalkınma planlarını desteklemek amacıyla uzun vadeli ülke kredileri de sunmaktadır. İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun odaklandığı alanlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 1. Altyapı: enerji üretimi ve temini, su temini, ulaşım ve sanitasyon
 2. İnsani kalkınma: eğitim, sağlık, araştırma ve teknoloji
 3. Finansman imkanları vasıtasıyla sektörün dönüşümü: Finansal aracılar vasıtasıyla KOBİ'lerin desteklenmesi  
 4. Tarım: tarımsal işleme, sulama ve mahsul geliştirme, pazarlama ve depolama tesisleri, mikro kredi planları vb.

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ'ler)

Kamu-özel ortaklıklarıyla ilgili faaliyetlerin temel amacı; üye ülkelerde ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesidir. Diğer yandan İKB’nin kâr elde etmesi ve yatırımların finansal uygulanabilirliğini ortaya koyması da hedeflenmektedir. İKB Grubu'nun güçlü yanlarına dayan bu çalışmalar, öncelikli olarak altyapı finansmanına odaklanmaktadır. Bu finansman türleri kapsamında, İslami hukuka uygun yöntemler kullanılarak özel sektöre, devlete veya yerel kuruluşlara uzun vadeli fonlar sağlanmaktadır. Şartlar ve koşullar, yararlanıcılarla ayrı ayrı görüşülmekte ve müzakere edilmektedir. Optimize edilmiş bir proje ve risk planı doğrultusunda işlem yapılarına karar verilmektedir.

Özel Sektör

İKB Grubu, farklı sektörlere geniş bir yelpazede finansman seçenekleri sunarak özel sektöre de destek vermektedir. Finanse edilen proje türlerinden bazıları aşağıda belirtilmektedir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 1. Altyapı, BİT ve sanayi sektörlerine odaklanan Sıfırdan Yatırım (Greenfield) projeleri 
 2. Operasyonel projelerin kapsamının genişletilmesi
 3. Varlık finansmanı
 4. Kurumsal finansman
 5. İşletme sermayesi
 6. Kredi limitleri

İKB Grubu tarafından kullanılan İslami finansman yöntemlerine örnekler:

 1. İstisna
 2. Taksitli satış
 3. Murabaha
 4. Kiralama (leasing)
 5. Hizmet kiralama

Güney-Güney İşbirliği

Gelişmekte olan ülkeler, son on ila yirmi yılda çeşitli alanlarda kayda değer uzmanlık, bilgi ve deneyim kazanmıştır.

Gelişmekte olan ülkeler, son on ila yirmi yılda çeşitli alanlarda kayda değer uzmanlık, bilgi ve deneyim kazanmıştır. Sonuç olarak, kalkınma sürecini hızlandırmak ve zorlukların üstesinden gelmek için birbirlerinden daha çok şey öğrenmek ve deneyimlerini daha fazla paylaşmak istemektedir.

Tüm üyelerini gelişmekte olan ülkeler arasından seçen, yegâne çok taraflı kalkınma bankası (MDB) olan İslam Kalkınma Bankası, üye ülkeler arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedir. Güney-Güney İşbirliğini destekleme konusundaki deneyimlerinden faydalanarak bu işbirliği ile elde edilen faydaları azami düzeye çıkarmak ve üye ülkelerin artan taleplerini karşılamak için Reverse Linkage (Ters Akım) Programını uygulamaya koymuştur.

Program, Güney-Güney arasında bir işbirliği mekanizmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, İKB Grubuna üye ülkeler; karşılıklı fayda sağlamayı amaçlayan, sonuç odaklı ve programa dayalı bir düzenleme doğrultusunda, özerk gelişimleri için çözümler geliştirmek ve bireysel kapasitelerini güçlendirmek için bilgi, teknoloji ve kaynak temin eden birincil ve öncü aktörler olarak hareket etmektedir.   

İKB Grubuna üye ülkeler arasında dayanışmayı güçlendiren ve ortaklıklar kurulmasını sağlayan bu program; bilgilerin, teknolojinin ve kaynakların aktarılması suretiyle genel olarak kapasiteyi geliştirmeyi hedefler. İKB Grubu; üye ülkelerin belirli kapasite ihtiyaçlarını, diğer üye ülkelerde hâlihazırda mevcut bulunan kapasitelerle eşleştirmekte, ülkeleri birbirlerinin deneyimlerinden dersler çıkarmaları için teşvik etmekte ve ülkeler arasında bir aracı rolü üstlenmektedir.

Burslar

'Dünya Çapında Ümmeti Geliştirme' hedefiyle hareket eden İKB Grubu, burs programları uygulamakta ve çeşitli burslar sağlamaktadır. Grubun sunduğu burs programlarından bazıları aşağıda belirtilmektedir.

Bu program; grubun en az gelişmiş üye ülkelerinin, özellikle de bilim ve teknoloji alanında insan sermayesini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla 1998'de başlatılmıştır.

Bu Program, üye ülkelerin kalkınması için gereken yüksek teknoloji ve uygulamalı bilim alanlarında ileri düzey çalışmaların ve/veya araştırmaların yürütülmesi için (3 yıllık Doktora Bursu ve 6-12 aylık Doktora Sonrası Araştırma Bursu) 1992 yılında başlamıştır. 

Bu Program, üye olmayan ülkelerdeki Müslüman topluluklardan gelen Müslüman öğrencilerin tıp, mühendislik, tarım ve ilgili diğer alanlarda lisans çalışmaları yapmalarına olanak sağlamak amacıyla 1983'de başlatılmıştır.

Ticaret Finansmanı ve Ülkeler Arasında Ticaretin Teşvik Edilmesi

Ticaret, küresel ekonomi için, özellikle de İKB Grubu’na üye ülkeler açısından hayati bir öneme sahiptir.

Ticaret, küresel ekonomi için, özellikle de İKB Grubu’na üye ülkeler açısından hayati bir öneme sahiptir.

Bu nedenle, İKB Grubu, çeşitli finansman türleriyle ticaret finansmanını desteklemektedir. Ticaret finansmanı; genellikle, 12-36 aylık işletme sermayesi döngüsüne sahiptir ve doğası gereği kısa vadeli bir programdır.

Finansman türleri:

 1. Murabaha
 2. İstisna
 3. Salam

Bu finansman türleri kapsamında, İKB Grubu çeşitli hizmetler sunmaktadır, örneğin:

 1. Ticaret finansmanı: İthalat veya İhracat Finansmanı
 2. Depolanan ürüne karşı finansman
 3. Alacakların temliki suretiyle alacak finansmanı
 4. Yerel bankalara sağlanan kredi limitleri

Söz konusu hizmetler: 

 1. Hükümete ve devlete ait kuruluşlara
 2. Özel sektör şirketlerine, üreticilere ve satıcılara
 3. Yerel bankalara sunulmaktadır.

Ticaretin Desteklenmesi

İKB Grubu; ticaretin desteklenmesi ve kolaylaştırılması için üye ülkelere ticaretle ilgili konularda teknik destek sağlamaktadır. Temel amaç, üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini arttırmak, ticaret alanındaki işbirliğini teşvik etmek ve bu alandaki ticaret finansmanı çabalarını desteklemektir.